Sigrun och Swedsoft

Sigrun är namnet på en av de främsta valkyriorna i Den poetiska Eddan. Idag förknippar vi namnet med ett initiativ som syftar till att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom mjukvaruutveckling. Detta vill man åstadkomma genom att skapa kopplingar mellan företagen i branschen och forskarna som verkar i universitetsvärlden. Tanken är att de senaste forskningsrönen, på ett effektivare sätt än idag, ska kunna nå de företag som har nytta av dem. I Sverige är vi framgångsrika inom forskning och inom mjukvaruutveckling. För att stärka detta ytterligare finns Swedsoft, en intresseorganisation som arbetar brett med frågor som rör IT och mjukvara. Sigrun och Swedsoft har som gemensamt mål att starka Sveriges position och konkurrenskraft inom det här området.

Sigrun vill stärka samarbete för att gynna Sverige

Sverige är bra på forskning. Stora statliga anslag satsas på såväl utbildning som forskning på till exempel KTH – Kungliga Tekniska Högskolan. Men banden mellan universitetsvärlden och svenskt näringsliv är inte tillräckligt starka enligt såväl Sigrun som oberoende bedömare. Flera av de vetenskapliga rapporter som skulle kunna vara intressanta för företag når inte fram till dem som skulle kunna omsätta forskningen i nya innovationer. Det är helt enkelt alldeles för dyrt och resurskrävande för de flesta företag att följa med i utvecklingen och hitta de guldkorn som skulle kunna vara viktiga för den egna verksamheten. Att forskningsresultat når in i näringslivet ligger i allas intresse. Kärnfrågan är i hur stor utsträckning som den statsfinansierade forskningen ska vara nyttoorienterad. Med Casinoonline247.se kan du vinna mer snabbare om du är mer intresserad av onlinespel än forskning. Sigrun vill däremot verka för snabbare och mer kommersiellt gångbara framsteg inom forskning och utveckling.

Sigrun vill gynna samarbete mellan forskare och industrin

Sigrun pekar på följande; i flera av de länder som svenska företag konkurrerar i, t.ex. Kina och Indien, samordnas universitetens forskningsprojekt med näringslivets behov. Målet är att flytta fram landets positioner inom viktiga utvecklingsområden. I Sverige saknas, till stor del, de mekanismer som låter företag och forskare berika varandra. Forskningen är av tradition friare i Sverige än i många andra länder. Det är professorerna och inte näringslivet som bestämmer vad det ska forskas på. Många menar dock att företagen genom att betala skatt indirekt finansierar statliga satsningar. Därför borde de ha stort inflytande över vad det ska forskas i. En medelväg mellan dessa ytterligheter är att tillsätta medel för att tillgängliggöra forskningsresultat för dem som skulle ha störst nytta av dem. Där kommer Sigrun in i bilden.

Den bärande länken

Det är viktigt att förstärka länken mellan akademin, offentliga organisationer och industri och på så sätt stärka de svenska företagens produktivitet och konkurrenskraft. Nyckeln till framgång är att föra intressanta forskningsresultat in till företagens utvecklingsavdelningar. Sigrun vill uppnå detta genom att arrangera strategiska workshops, genom att skapa forum för delande av information och genom projekt som handlar om att hitta forskningsresultat som kan vara intressanta för företag.

Att förmedla tekniska landvinningar till de företag som skulle kunna omsätta resultaten i nya, förbättrade, tjänster och produkter kan sägas vara en form av mäklarservice. En annan viktig del av Sigruns verksamhet är att fungera som en arena där representanter från både näringslivet och universitetsvärlden ska kunna mötas. På så vis hoppas Sigrun kunna minska avståndet mellan dessa sfärer och gynna såväl ett informellt som systematiskt utbyte av idéer och information. Det handlar om att hjälp varandra att förstå globala trender inom mjukvaruutveckling. Ett annat syfte är att gynna en diskussion kring hur vi i Sverige ska kunna hantera nya möjligheter och utmaningar.

Många av dagens största företag är internationella med en komplicerad ägarstruktur. Att enskilda länder går in och gynnar ”sina” företag är inte så okomplicerat som det kan verka. Sigrun gillar dock principen ”open source” och vill att informationen ska tillgängliggöras. Det är annars vanligt, inom såväl forskarvärlden som i industrin, att man hemlighåller sina upptäckter. Om informationen delas och tillgängliggörs i Sverige och under möten med representanter för Svenska företag, forskningsinitiativ och organisationer faller det sig naturligt att det är Svenska intressen som gynnas. Sammanfattningsvis kan man säga att Sigrun vill förkorta steget mellan forskning och innovation genom att skapa ett klimat som gynnar kunskapsutbyte.

Det handlar om mjukvara

Sigrun har mjukvara som sin specialitet. Såväl näringslivet som våra offentliga organisationer bygger idag stora delar av sin verksamhet på mjukvaruteknologi, alltså programvara med instruktioner till maskiner. Det handlar inte bara om datorer och mobiltelefoner, de flesta av våra stora företag inom t.ex. medicin och fordonsbranschen är helt beroende av mjukvara för sina utvecklingsprocesser. Enligt Sigrun och intresseorganisationen Swedsoft omsätter mjukvaruutveckling i Sverige ca 60 miljarder kronor om året. Det är dessutom ett område som sysselsätter ca 75 000 personer. De svenska storföretag som investerar mest i forskning och utveckling satsar ofta så mycket som 60% av sin budget för produktutveckling på just mjukvara. Mjukvara är minst lika viktigt för dagens företag som godstågen var under industrialiseringen. Framsteg inom mjukvaruutveckling är ofta väldigt lätta att omsätta i praktiskt användbara innovationer, särskilt om forskningen redan från början haft detta som syfte.

Mjukvaruutveckling är ett av de områden där glappet mellan företagen och universitetsinstitutionerna märks extra tydligt. Om detta glapp kan överbryggas kan stora ekonomiska värden skapas och det är något som kan komma oss alla till del. Förutom kunskapsförmedling vill Sigrun gynna satsningar på kompetensutveckling inom IT och en mer nyttoorienterad forskning om konkreta möjligheter och problem. Organisationen har samma mål som Swedsoft som vill göra Sverige till ett så kallat kluster för mjukvaruindustri. Kluster är områden där många intressenter inom samma bransch kan gynna varandra genom samarbeten, inspiration och konkurrens. Särskilt kluster där experter med olika perspektiv på ett och samma område kan samverka, blir ofta mycket framgångsrika. Silicon Valley i USA är världens mest kända kluster inom IT. Svenska kluster är bra för vår välfärd och de svenska företagens internationella konkurrenskraft.

Forskning och kommersiell utveckling kan skapa synergieffekter

I takt med att samhället datoriseras blir mjukvara allt viktigare. En stor del av de hjälpmedel, från bilar till hissar och datorer, som vi använder oss av är beroende av de instruktioner vi försett dem med via program. Sigrun ser stora möjligheter i att förstärka samarbetet mellan de forskare som sysslar med mjukvara och de företag som skulle kunna ha nytta av forskningsrönen i sitt eget utvecklingsarbete. Organisationen vill bidra till att skapa kunskapsutbyten. Detta kan på sikt stärka Sveriges konkurrenskraft eftersom vi är bra på både forskning och kommersiell mjukvaruutveckling men dåliga på att låta dessa områden berika varandra. Förhoppningsvis kan svenska företag, med Sigruns hjälp, nå ännu större framgångar inom mjukvaruområdet i framtiden.